Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov 

 

I.

Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Plug s.r.o. IČO 50698621 so sídlom Šalviová 40 821 01 Bratislava ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Šalviova 40 821 01 Bratislava

email: info@eplug.sk

telefón:  +421 910 999 552

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval odpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k  automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 [S1]Tieto podmienky ochrany osobných údajov informujú dotknutú osobu o spracovaní osobných údajov, ktoré Vám zákazník poskytol alebo ktoré spracúvate na základe plnenia zmluvy (napr. zoznam objednaného tovaru).

Tieto podmienky sa vzťahujú na tieto tri situácie:

1) Zákazník si u Vás objednal tovar alebo služby a Vy spracúvate osobné údaje pre splnenie objednávky,

2) Zákazník si u Vás objednal tovar alebo služby a Vy spracúvate osobné údaje pre splnenie objednávky. Týmto zákazníkom zároveň posielate obchodné oznamy (napr. newslettery).

3) Spracúvate osobné údaje aj iných osôb, než zákazníkov pre účely marketingu, pokiaľ Vám tieto osoby poskytli osobné údaje a dali Vám súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu.

 

 [S2]Vyplňte údaje, ktoré budú slúžiť Vaším zákazníkom ako kontakt na Vás.

 

 [S3]Ponechajte, pokiaľ je účelom plnenia zmluvy, resp. objednávky zákazníka.

 

 [S4]Ponechajte v situácii, ak spracúvate osobné údaje len po plnenie objednávky zákazníka

 

 [S5]Ponechajte v situácii, ak posielate svojím zákazníkom obchodné oznamy (napr. newslettery).

 

 [S6]Pre prípad, že spracúvate osobné údaje osôb, ktoré Vám poskytli kontaktné údaje pre zasielanie obchodných oznamy, ale táto osoba (ešte) neobjednala tovar alebo služby.

 

 [S7]Vymažte, ak nespracúvate osobné údaje pre účely marketingu.

 

 [S8]Vyplňte dobu, po ktorú budete údaje osôb, ktoré Vám dali súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu.

 

 [S9]Ponechajte v prípade, že spracúvate osobné údaje osôb, ktoré Vám poskytli kontaktné údaje pre zasielanie obchodných oznamov, ale táto osoba (ešte) neobjednala tovar alebo služby.

 

 [S10]Vyberte, akým osobám osobné údaje odovzdávate (napr. dodávatelia, zasielatelia tovaru, Shoptet, účtovník, a pod.)

 

 [S11]Ponechajte, ak spracúvate osobné údaje na základe súhlasu.

 

 [S12]Tu môžete uviesť príklady technického zabezpečenia počítačových úložísk dát, napr. heslá, antivírový program, šifrovanie, zálohy, a pod.

 

 [S13]Ponechajte, ak spracúvate osobné údaje na základe súhlasu.